Skip to main content

Blog

COVID-19: Consumentenbescherming, mededingingsrecht & steun van de Nederlandse overheid (update*)

Advocaten:
Berend Reuder
Linde Bremmer

De Nederlandse overheid, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zet zich in om de Nederlandse economie, haar bedrijven en burgers te ondersteunen tijdens de COVID-19 crisis:
Consumentenbescherming, samenwerking & kartels: De ACM heeft benadrukt dat het mededingingsrecht ruimte biedt om in dit soort crisistijden samen te werken om de schadelijke gevolgen […]

De Equator Principles

Advocaat:
Katinka van den Brink

Achtergrond
Grote projecten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en industrie of in het kader van de energietransitie kunnen een negatieve impact hebben op de lokale bevolking, ecosystemen en het milieu. Doordat de focus van investeerders, financiers en adviseurs van deze projecten vaak met name ligt op de financiële resultaten van het project werd niet altijd […]

De directe overeenkomst: nuttig of noodzakelijk?

Advocaat:
Katinka van den Brink

Wat is een directe overeenkomst?
Een directe overeenkomst – ook wel instapovereenkomst – is een overeenkomst tussen de financier (of als er meerdere financiers zijn, de agent die de financiers vertegenwoordigt), de projectvennootschap (hierna de SPV) en een contractspartij van de SPV (bijvoorbeeld een wederpartij onder een EPC of O&M contract). In de directe overeenkomst maken […]

Verpanding van BTW vorderingen

Advocaat:
Katinka van den Brink

Praktijk
Een projectvennootschap (hierna de SPV) financiert de BTW component van facturen vaak voor door middel van een BTW faciliteit. De SPV zal bij zijn financier dan één of meer facturen voor het project indienen waarna de financier het bedrag van de BTW verschuldigd over die facturen ter beschikking stelt aan de SPV. Meestal loopt die […]

SDE++ – Nieuwe ontwikkelingen

Advocaten:
Veii Jacobs
Patou Courtens

Inleiding
De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), de stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++), wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld. Dat heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, bij Kamerbrief van 17 februari 2020 over de voortgang van de SDE++ aan de Tweede kamer laten weten. Zoals in […]

Wie is aansprakelijk voor kartelschadeclaims?

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Linde Bremmer

Een baanbrekend arrest van het Hof van Justitie van de EU over de privaatrechtelijke reikwijdte van het Europese kartelverbod.
Het Europese Hof van Justitie (het Hof) is in een belangrijk arrest Skanska tot het oordeel gekomen dat vennootschappen die de assets hebben overgenomen van een ontbonden vennootschap aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade veroorzaakt […]

Paal en perk aan het prijsbindingparadijs?

Advocaten:
Linde Bremmer
Berend Reuder

Elektronicafabrikanten Philips, Pioneer, Asus en Denon & Marantz hebben eind juli 2018 miljoenboetes gekregen van de Europese Commissie (de Commissie) voor het opleggen van minimum- of vaste retailprijzen aan hun onlinedetailhandelaren. Via prijsalgoritmes werden de verkoopprijzen van retailers gemonitord en bij een te laag prijsniveau grepen de elektronicafabrikanten in met dreigementen of sancties (blokkeren […]

Nederland beter op de kaart met het NCC

Advocaten:
Marie-Claire Leijten
Jan Bart van de Hel

Op 8 maart 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat ziet op de oprichting van het Netherlands Commercial Court (NCC): een speciale kamer bij de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam dat zich zal specialiseren in de behandeling van grote handelsgeschillen met een internationale component waarbij Engels de voertaal wordt. Alle politieke partijen stemden […]

Het sleepdiensten kartel: een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen mededingingsautoriteiten?

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Mattijs Baneke

Inleiding
Op 18 december 2017 maakte de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een publicatie bekend dat zij haar onderzoek naar kartelafspraken tussen Nederlandse en Duitse sleepbedrijven in verschillende havens in Duitsland en Nederland heeft gestaakt. Stek stond in dit onderzoek één van de Duitse sleepbedrijven bij. Deze beslissing van ACM om het onderzoek […]

De gemeenschappelijke onderneming in het concentratietoezicht. Is volwaardigheid altijd een vereiste voor een melding?

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Mattijs Baneke

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) meent van wel. Op 7 september 2017 oordeelde het Hof in het Austria Asphalt-arrest dat een transactie waarbij gezamenlijke zeggenschap wordt verkregen over een nieuwe of bestaande entiteit, alleen onder het Europese concentratietoezicht valt wanneer de betreffende entiteit kwalificeert als een volwaardige gemeenschappelijke […]

Het arrest die je wist dat zou komen – het einde van de afzonderlijke merkbaarheidstoets bij strekkingsbedingen

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Patou Courtens

Aanleiding voor het schrijven van deze blog is het recente arrest van de Hoge Raad over de rol die merkbaarheid speelt in het mededingingsrecht, meer concreet over de rol die merkbaarheid speelt bij overeenkomsten die de strekking hebben de mededinging te beperken. De Hoge Raad breekt in dit arrest met de lijn die jarenlang […]

Excessieve prijzen komen weer in de schijnwerpers van de Commissie en de ACM

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Patou Courtens

Twee maanden geleden verscheen de boeiende column van Martijn Snoep “Creative destruction’ van het mededingingsrecht” in de eerste Markt & Mededinging van 2017. In die column wijst hij erop dat een veranderde samenleving om een nieuwe interpretatie van de artikelen 101 en 102 VWEU vraagt. De Chicago school en de economisering van het mededingingsrecht […]

Europese Commissie introduceert anonieme kliklijn

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Patou Courtens

Nadat De Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder al een offensief startte tegen verboden kartelafspraken met de campagne ‘kartels gaan nooit onopgemerkt’, heeft nu ook de Europese Commissie (Commissie) een nieuwe tool ingezet om kartels op te sporen: de anonieme kliklijn, ofwel anonieme klokkenluidersregeling.
Kartels, door de bestuursvoorzitter van ACM beschouwd als ordinaire diefstal […]

Hotel-boekingssites en price parity clausules, the saga continues…

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Mattijs Baneke

Het is duidelijk dat het einde van de voortdurende strijd tussen hotel-boekingssites en verschillende Europese mededingingsautoriteiten en lidstaten nog niet in zicht is. Onderwerp van geschil zijn de zogenoemde ‘price parity’ clausules die boekingssites zoals Expedia en Booking.com gebruiken in hun overeenkomsten met hotels. Door middel van deze clausules verbieden de boekingssites hotels om hun hotelkamers […]

Redelijke termijn – de lang verwachte zelfcorrigerende tik van het Gerecht voor onredelijk lange procedures doet weinig pijn

Advocaat:
Ruben Elkerbout

Eenieder heeft recht op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Dat bepaalt het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (artikel 47, lid 2, VWEU). Toch duren mededingingsrechtelijke procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) erg lang; vaak jaren. Ondernemingen die door een onredelijk lange procestermijn worden […]

De bescherming van persoonsgegevens bij een overname

Advocaat:
Stephanie Dielemans

Als uw onderneming betrokken is bij een overname waarbij ook de koop of verkoop van een klantenbestand deel uitmaakt van de transactie moet u rekening houden met de bescherming van persoonsgegevens. Privacyregels bepalen of een klantenbestand mag worden verkocht en, zo ja, of de gegevens gebruikt mogen worden door de koper. In deze blog belichten we […]

Importeurs en dealers let op: ACM controleert of autorijklaarkosten in de advertentieprijs zijn opgenomen

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Mattijs Baneke

Verscherpt toezicht ACM op advertentieprijzen in de autobranche
Vanaf 1 november 2016 controleert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of importeurs en dealers van auto’s de kosten voor het rijklaar maken van de auto opnemen in de advertentieprijs. Voorheen was het in de autobranche ongebruikelijk om onvermijdelijke autorijklaarkosten, zoals transportkosten, het verwijderen van het […]

ACM publiceert beschouwing van online platforms: kennis vergaren over online markten essentieel voor effectief toezicht

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Stephanie Dielemans
Mattijs Baneke

Na het e-commerce sectoronderzoek van de Europese Commissie en het gezamenlijke rapport over mededingingsrecht en data van het Duitse Bundeskartellamt en de Franse Autorité de la Concurrence, heeft ook onze eigen Autoriteit Consument en Markt (ACM) een bijdrage geleverd aan de duiding van de digitale ontwikkelingen vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt. In haar recente […]

Warranty & indemnity-insurance: Trends and observations

Advocaat:
Ruben Tros

The product of warranty and indemnity insurance (hereafter ’W&I insurance’) is an increasingly popular tool to bridge the gap between the needs of purchasers and sellers in private M&A transactions.
W&I insurance is a method for either the seller or the purchaser in an asset or share sale agreement to allocate the risk of monetary losses […]

European Commission publishes preliminary report on sector inquiry into e-commerce

Advocaten:
Mattijs Baneke
Ruben Elkerbout

On 15 September 2016 the European Commission (the Commission) published its Preliminary Report on the e-commerce sector inquiry (the Preliminary Report). In the Preliminary Report, the Commission provides an overview of the main competition-relevant market trends in the e-commerce sector and identifies possible competition concerns in this sector. Please click here for […]

Een terugkeer van artikel 2:207C?

Advocaat:
Sharon Kaufmann

Met de inwerkingtreding van het nieuwe BV-recht in oktober 2012 verdween tot genoegen van velen in de financieringspraktijk ook artikel 2:207c uit het BW waarmee in geval van een acquisitiefinanciering het wettelijk steunverbod voor B.V.’s niet mee van toepassing is (voor N.V.’s is de regeling onveranderd). Hoewel het onder omstandigheden zeker te verdedigen is dat een […]

Tips om een onderzoek door de ondernemingskamer te doorstaan

Aandeelhouders die ontevreden zijn over het beleid van een rechtspersoon schakelen vaak via de enquêteprocedure de Ondernemingskamer (OK) in. Vindt de OK de twijfels over de juistheid van het beleid of de gang van zaken gegrond, dan kan zij een onderzoeker benoemen om het beleid te onderzoeken. De onderzoeker heeft veel vrijheid. Hij heeft toegang tot […]

Wind of Change – Dutch offshore wind energy takes off

Advocaat:
Claudia Beele

Just recently Dutch news broadcaster NOS announced that electricity generated in the Netherlands originates increasingly from non-renewable energy sources as opposed to renewable energy sources. We are using more electricity produced by coal fired plants instead of less. For years if not decades, in the Netherlands, as part of larger pan-European discussions, we have […]

Nut en noodzaak van een informele zienswijze van de ACM

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Mattijs Baneke

Ondernemingen die afspraken maken die slecht zijn voor de mededinging op de Nederlandse markt kunnen wegens strijd met het kartelverbod zwaar worden bestraft door de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’). Boetes kunnen oplopen tot 10% van de jaarlijkse omzet. Ook de betrokken managers lopen een risico op boetes die kunnen oplopen tot EUR 450.000. […]