Algemene voorwaarden Stek Advocaten B.V.
(geldend vanaf 1 mei 2024)

 1. Stek Advocaten B.V. (Stek) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als doel het beoefenen van de advocatuur. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun houdstermaatschappijen aandelen in Stek houden (de Partners).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Stek zijn gegeven, inclusief vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten alsmede alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen. Indien een vervolgopdracht, aanvullende opdracht of nieuwe opdracht wordt gegeven door een aan de oorspronkelijke opdrachtgever gerelateerde (rechts)persoon, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op deze vervolgopdrachten c.q. aanvullende en nieuwe opdrachten, voor welke toepasselijkheid de oorspronkelijke opdrachtgever in staat. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW en artikel 6:227c BW betrekking hebbend op (informatieverstrekking bij en totstandkoming van) e-commerce transacties wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Alle opdrachten aan Stek of aan Stek gerelateerde (rechts)personen worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Stek. Dat geldt ook indien de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. Onder “aan Stek gerelateerde (rechts)personen” worden in ieder geval begrepen: iedere (huidige, voormalige en toekomstige) werknemer, adviseur, Partner en dochtermaatschappij van Stek, de Stichting Beheer Derdengelden Stek Advocaten en iedereen die op verzoek van Stek werkzaamheden voor Stek (heeft) verricht of zal verrichten. De werking van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 4. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Stek, maar ook ten behoeve van alle aan Stek gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 3. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Stek en aan Stek gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 3 is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. De aan Stek gerelateerde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of voortvloeiend uit de uitvoering van (een gedeelte van) de opdracht of het nalaten daarvan.
 5. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Stek afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Stek komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen.
 6. Stek zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Stek is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Stek is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. Stek is gerechtigd bij communicatie gebruik te maken van al dan niet door derden aangeboden (digitale) communicatiemiddelen en –diensten en (digitale) diensten voor opslag van gegevens. Stek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen en diensten. Stek is evenmin aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische berichten en documenten, onder andere maar niet beperkt tot virussen, hacks, ransomware en andere malware.
 8. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, vervalt iedere aansprakelijkheid voor schade één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Stek daarvoor. In alle gevallen vervalt de aansprakelijkheid van Stek na verloop van twee jaar nadat de werkzaamheden door of namens Stek zijn uitgevoerd.
 9. Stek verwerkt persoonsgegevens van de cliënt en neemt deze gegevens op in een cliëntenbestand. Deze gegevens worden uitsluitend beroepsmatig en voor de daarmee samenhangende gerechtvaardigde doelen gebruikt. Voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop Stek persoonsgegevens verwerkt en de rechten die de opdrachtgever in dat verband heeft, wordt verwezen naar de privacyverklaring van Stek. Deze verklaring is te vinden op www.stek.com en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
 10. Op iedere door Stek aanvaarde opdracht is de kantoorklachtenregeling (die voldoet aan de in verband daarmee onder de Advocatenwet gestelde regelgeving) van toepassing. Deze regeling is te vinden op www.stek.com en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze uitsluitend aan de in artikel 12 vermelde rechter worden voorgelegd.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 12. Deze algemene voorwaarden en iedere rechtsverhouding tussen Stek en haar opdrachtgevers worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Stek verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden, zijn in eerste aanleg onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de Rechtbank Amsterdam.

Stek Advocaten B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34215701.