Stek heeft met succes een fabrikant van diergeneesmiddelen bijgestaan in een beroep tegen de Staat (het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het informatieverzoek zag op documenten in het Nederlandse dossier van de Europese decentrale erkenningsprocedure voor een handelsvergunning voor een diergeneesmiddel.

In weerwil van vaste jurisprudentie, waaronder de richtinggevende uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1000) in een vergelijkbare zaak, weigerde de Nederlandse overheid met verwijzing naar nog niet gepubliceerd intern beleid en Europese jurisprudentie om de gevraagde informatie te verstrekken.

Na een ingebrekestelling, een beroep tegen niet tijdig beslissen en een afwijzende beslissing op het bezwaar, heeft de Rechtbank Amsterdam bij uitspraak van 22 december 2020 het beroep gehonoreerd, het bestreden besluit vernietigd en de overheid opgedragen een nieuw besluit te nemen op straffe van een dwangsom.

Klik hier voor de uitspraak.