Stek heeft energieleverancier Eneco met succes bijgestaan in een beroepsprocedure bij het College van Beroep van de Stichting Reclame Code (CvB) tegen een beslissing van de Reclame Code Commissie (RCC). Deze procedure betrof een radiocommercial van Eneco, waarin Eneco met de mededelingen “Sneller klimaatneutraal worden? We doen het nu!” en “Klimaatneutraal in 2035? We doen het nu!” haar duurzaamheidsambitie communiceert.

Eneco heeft beroep ingesteld tegen het oordeel van de RCC dat de radiocommercial in strijd zou zijn met artikel 3.1 van de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR), dat bepaalt dat een duurzaamheidsclaim op een duidelijke, specifieke, juiste en ondubbelzinnige wijze moet worden gepresenteerd, en artikel 3.2 van de CDR, dat stelt dat wanneer een adverteerder communiceert over een duurzaamheidsambitie, het voldoende duidelijk moet worden gemaakt dat het om een streven gaat en niet om de huidige situatie. Bij beslissing van 29 november 2023 heeft het CvB het beroep van Eneco gegrond verklaard en de beslissing van de RCC vernietigd. Anders dan de RCC, oordeelt het CvB dat het voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is dat Eneco in de radiocommercial een streven c.q. duurzaamheidsambitie benoemt en dat de gemiddelde consument door de mededeling “Klimaatneutraal in 2035? We doen het nu!” niet in verwarring zal geraken over het feit dat het hier om een ambitie gaat, en niet om de huidige situatie.

Klik hier voor de beslissing van het CvB van 29 november 2023.

De Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheidsreclame vloeit voort uit Europese richtlijnen over misleidende en vergelijkende reclame en oneerlijke handelspraktijken, en is neergelegd in zowel de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wet OHP) als de CDR (als onderdeel van de Nederlandse Reclame Code). De CDR is opgesteld door de Stichting Reclame Code (de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame) en dient als een toetsingskader voor de RCC en het CvB om duurzaamheidsclaims te kunnen beoordelen. Consumenten, bedrijven of organisaties die menen dat een reclame-uiting in strijd is met de CDR, kunnen hierover een klacht indienen bij de RCC. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is berust met het toezicht op de naleving van de Wet OHP door adverteerders. Bij overtreding van de Wet OHP kan de ACM handhavend optreden en een boete of last onder dwangsom opleggen. Het opsporen en tegengaan van misleidende duurzaamheidsclaims, ook wel ‘greenwashing’ genoemd, staat hoog op de agenda van de ACM. Op 13 juni 2023 heeft de ACM een nieuwe versie van haar Leidraad Duurzaamheidsclaims (de Leidraad) gepubliceerd, waarin wordt uitgelegd hoe de ACM de consumentenregels die betrekking hebben op oneerlijke handelspraktijken toepast op duurzaamheidsclaims. De Leidraad bevat vuistregels en praktische voorbeelden die bedrijven helpen bij het formuleren van dergelijke claims.