Skip to main content

Publicatie

Mededingingsrechttrend voor 2019: de strijd tussen online platforms en producten/merken wordt heviger

Advocaat:
Ruben Elkerbout

Eén van de hot topics in het mededingingsrecht is de discussie rondom de toegenomen macht van grote online platforms, zoals Alibaba, Google, Facebook en Amazon. De sterke groei van online winkelen zorgt voor een veranderd retaillandschap en spanningen in de distributieketen. Winkeliers klagen vaker bij hun leveranciers over oneerlijke concurrentie door online prijsvechters en gebrek aan […]

New Milestones to combat climate change

Advocaten:
Jan Erik Janssen
Patou Courtens

Dit korte artikel bespreekt een aantal ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse energie- en klimaatbeleid, waaronder de consultatie voor de Wet minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking en de stand van zaken met betrekking tot het Klimaatakkoord en de Klimaatwet. Het artikel is op 22 oktober 2018 gepubliceerd in de ILO serie Environment & Climate Change. Klik […]

Prohibition on coal-fired power plants

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Dit korte artikel bespreekt het voornemen van de Nederlandse regering om het produceren van elektriciteit met behulp van kolen te verbieden. Dit voornemen is neergelegd in een consultatieversie van de ‘Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ en voorziet in overgangsperiodes tot ultimo 2024 voor de twee oudste kolencentrales en tot 1 januari 2030 voor de drie […]

Stek draagt bij aan “International Comparative Legal Guide to the Enforcement of Foreign Judgments 2018”

Advocaten:
Gerben Smit
Max Hetterscheidt

Samen met andere toonaangevende (buitenlandse) advocatenkantoren hebben wij een bijdrage geleverd aan de “International Comparative Legal Guide to the Enforcement of Foreign Judgments 2018.” Deze editie bestaat uit twee algemene hoofdstukken en 36 landenrapporten. Ons hoofdstuk geeft praktisch juridisch inzicht in de grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in Nederland. Klik hier voor […]

Towards a climate and energy plan: will Dutch polder model succeed?

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Dit korte artikel bespreekt de doelstellingen van de overheid en de onderhandelingsopzet voor het nationale klimaatakkoord. De uitvoering van dit akkoord moet in 2019 beginnen en ertoe leiden dat in 2030 de CO2 uitstoot in Nederland met 49% is gedaald ten opzichte van 1990. Een enorme opgave. Het artikel is op 9 april 2018 gepubliceerd in […]

De Digitale Werkwijze van ACM langs de lat van AVG

Advocaten:
Stephanie Dielemans
Mattijs Baneke

In dit artikel wordt de werkwijze die ACM hanteert bij het vorderen van inzage in digitale gegevens van ondernemingen waarop de ACM toezicht houdt, getoetst aan het nieuwe privacy-kader dat is neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die toets is relevant aangezien bij de onderzoeken van de ACM doorgaans ook persoonsgegevens worden ingezien – bijvoorbeeld […]

Help, ik heb een kartel (of een andere crisissituatie)!

Advocaat:
Ruben Elkerbout

De laatste jaren is voor bedrijven het belang van corporate governance, compliance en risk-assessment enorm toegenomen. Misstanden worden sneller blootgelegd en uitvergroot door kritische media en consumenten. Toezichthouders hebben vergaande bevoegdheden en zijn goed geëquipeerd om misstanden (of het nu gaat om fraude, omkoping of mededingingsissues) op te sporen en hard aan te pakken. Ze werken […]

Een zaak win je op de feiten

Advocaten:
Jan Bart van de Hel
Marie-Claire Leijten

Voor partijen die te maken krijgen met geschillen voor de Nederlandse rechter, is het van belang om het bewijs van de relevante feiten rond te krijgen, zodat ‘gelijk hebben’ ook uitmondt in ‘gelijk krijgen’. Het komt in de praktijk desondanks nog regelmatig voor – ook bij grote en professionele ondernemingen – dat het eigen dossier niet […]

Ruben Tros: “Nog veel ‘dry powder’ op de plank”

Advocaat:
Ruben Tros

Ruben Tros is begin dit jaar als partner toegetreden tot de corporate praktijkgroep van Stek. Aanleiding voor M&A Community om hem te interviewen over zijn verwachtingen voor de M&A markt in de komende maanden, de positionering van Stek én natuurlijk over zijn eigen rol. Klik hier voor het artikel.

What the WACC?

Advocaat:
What the WACC?

What the WACC? slaat op de verzuchting van menig manager van een gereguleerd bedrijf bij de vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvergoeding (weighted average cost of capital of WACC) door de toezichthouder. In dit artikel wordt ingegaan op de toepassing van de WACC in de Nederlandse energietransportsector. Het artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor […]

DSO unbundling – where are we now?

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Dit korte artikel bespreekt de stand van zaken met betrekking tot eigendomsontvlechting (ownership unbundling) voor regionale netbeheerders. Het is op 29 mei 2017 gepubliceerd in de ILO serie Energy & Natural Resources.
Klik hier voor het artikel.

Systeembeheerder en infrastructuurbedrijf

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Recentelijk is het voorstel van wet voor de Elektriciteits- en gaswet (nr. 34 199) aan de Eerste Kamer aangeboden. Als het wetsvoorstel in werking treedt worden de huidige Elektriciteitswet 1998 en Gaswet vervangen. Het artikel gaat in op de bepalingen in het wetsvoorstel omtrent de ‘systeembeheerder’ (voorheen: de ‘netbeheerder’) en het ‘infrastructuurbedrijf’ (alle bedrijven in de […]

De nieuwe richtsnoeren staatssteun milieubescherming en energie 2014-11

Advocaten:
De nieuwe richtsnoeren staatssteun milieubescherming en energie 2014-11
De nieuwe richtsnoeren staatssteun milieubescherming en energie 2014-11

Op 1 juli 2014 zijn de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 in werking getreden. Deze Richtsnoeren vervangen de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming uit 2008. In de Richtsnoeren zet de Commissie uiteen onder welke voorwaarden staatssteun ten behoeve van het milieu en energie verenigbaar kan worden beschouwd met de interne markt. Dit […]

Robuuste complianceprogramma’s verdienen meer dan een lippendienst van de ACM 2014-05

Advocaat:
Robuuste complianceprogramma’s verdienen meer dan een lippendienst van de ACM 2014-05

Op 24 januari 2014 organiseerde de International Chamber of Commerce (de ICC ) een seminar in Den Haag met het thema compliance. Doel van het seminar was stil te staan bij visies en recente ontwikkelingen ten aanzien van compliance en mededinging. Een van de gastsprekers was de heer Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM . In zijn […]

Het Europese splitsingsarrest: terug bij af?

Advocaat:
Het Europese splitsingsarrest: terug bij af?

Op 22 oktober 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de prejudiciële vragen van de Hoge Raad over de wettelijk verplichte splitsing van energiebedrijven beantwoord in het zogenoemde splitsingsarrest. In dit artikel wordt het splitsingsarrest besproken en voorzien van commentaar. Ook wordt kort vooruit geblikt naar het vervolg. Het artikel is gepubliceerd in […]

Het Hof zet een stempel onder een boetebeschikking van € 38 miljoen voor verbreking van een zegel

Advocaat:
Het Hof zet een stempel onder een boetebeschikking van € 38 miljoen voor verbreking van een zegel

Op 22 november 2012 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de boete van € 38 miljoen die de Commissie had opgelegd aan E.ON Energie AG voor zegelverbreking bekrachtigd. Met de uitspraak staat vast dat zegelverbreking voor risico en rekening komt van de onderneming, ook wanneer niet precies kan worden vastgesteld door wie of […]

Handhaving van het mededingingsrecht met toezeggingen: na vijf zaken in vijf jaar de balans opgemaakt

Advocaat:
Handhaving van het mededingingsrecht met toezeggingen: na vijf zaken in vijf jaar de balans opgemaakt

Het klassieke toezichtmodel van strikte naleving van mededingingsregels en hoge boetes voor overtreding daarvan is niet in alle situaties even passend. De NMa beschikt sinds enige tijd over een alternatief mededingingsrechtelijk handhavingsinstrument: het toezeggingsbesluit. Ondernemingen hebben zelf de sleutel in handen voor de inzet van het toezeggingsinstrument, omdat zij daarvoor een aanvraag in moeten dienen bij […]