Skip to main content

Publicatie

Heat Act 2: key points for investors

Advocaten:
Veii Jacobs
Jan Erik Janssen

Het conceptwetsvoorstel ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (de ‘Warmtewet 2’) lag tot en met 3 augustus 2020 ter consultatie. Dit conceptwetsvoorstel – dat het regulatoire kader voor warmte in Nederland vrij fundamenteel zal wijzigen ten opzichte van de huidige Warmtewet – heeft als doel de energietransitie van onder meer gas naar warmte verder te brengen en daarmee de […]

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie

Advocaten:
Stephanie Dielemans
Jan Erik Janssen

In deze bijdrage bespreken Stephanie Dielemans en Jan Erik Janssen de consultatieversie van het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Deze nationale heffing vormt een aanvulling op het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en beoogt te waarborgen dat de reductiedoelstelling voor de industrie uit het Klimaatakkoord wordt behaald. Dit artikel is op 27 juli 2020 gepubliceerd in de ILO serie Environment […]

Energie audits

Advocaten:
Patou Courtens
Jan Erik Janssen

In deze bijdrage bespreken Patou Courtens en Jan Erik Janssen het wat, waarom en hoe van energie audits in Nederland. Dit artikel is op 1 juni 2020 gepubliceerd in de ILO serie Energy & Natural Resources. Klik hier voor het artikel.

Stek dient consultatiereactie in met betrekking tot het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Advocaten:
Veii Jacobs
Patou Courtens
Jan Erik Janssen

Veii Jacobs, Patou Courtens en Jan Erik Janssen hebben namens Stek een consultatiereactie ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni). In deze reactie gaan zij onder meer in op de nieuwe kwalificatie van ‘elektriciteitsproducenten’ als aanbieders van een essentiële dienst.
Voor de volledige reactie klik hier […]

Stek draagt bij aan de “International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2019”

Advocaten:
Gerben Smit
Max Hetterscheidt

Samen met andere toonaangevende buitenlandse advocatenkantoren heeft Stek een bijdrage geleverd aan de “International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2019.” Het door ons geschreven hoofdstuk geeft een praktisch overzicht van de relevante (wettelijke) regels en de recente ontwikkelingen op het gebied van arbitrale procedures in Nederland. Klik hier voor onze bijdrage.
Voor meer […]

Interview M&A Community: Veel deals in de IT-sector

Advocaat:
Ruben Tros

Ruben Tros, partner bij Stek en gespecialiseerd in M&A, kijkt positief op 2019. “Ik zie dat de markt goed blijft, in elk geval voor zover wij kunnen zien tot aankomende zomer.”
“Positief is het aantal transacties en de omvang van de transacties. Keerzijde zijn de vaak hoge waarderingen die het gevolg zijn van het beperkt aantal […]

Een agrarisch (crisis)kartel wegens droogte?

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Tom Heurkens

De droogtecrisis van 2018 had grote gevolgen voor de agrarische sector. Vanuit de Nederlandse overheid en de Europese Commissie kwamen er steunmaatregelen voor landbouwers. In dit artikel verkennen Ruben Elkerbout en Tom Heurkens de mogelijkheden voor de agrarische sector om bij extreme droogte zelf collectief (compensatie)maatregelen te treffen. Stek heeft in dit kader diverse bedrijven geadviseerd […]

Mededingingsrechttrend voor 2019: de strijd tussen online platforms en producten/merken wordt heviger

Advocaat:
Ruben Elkerbout

Eén van de hot topics in het mededingingsrecht is de discussie rondom de toegenomen macht van grote online platforms, zoals Alibaba, Google, Facebook en Amazon. De sterke groei van online winkelen zorgt voor een veranderd retaillandschap en spanningen in de distributieketen. Winkeliers klagen vaker bij hun leveranciers over oneerlijke concurrentie door online prijsvechters en gebrek aan […]

New Milestones to combat climate change

Advocaten:
Jan Erik Janssen
Patou Courtens

Dit korte artikel bespreekt een aantal ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse energie- en klimaatbeleid, waaronder de consultatie voor de Wet minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking en de stand van zaken met betrekking tot het Klimaatakkoord en de Klimaatwet. Het artikel is op 22 oktober 2018 gepubliceerd in de ILO serie Environment & Climate Change. Klik […]

Prohibition on coal-fired power plants

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Dit korte artikel bespreekt het voornemen van de Nederlandse regering om het produceren van elektriciteit met behulp van kolen te verbieden. Dit voornemen is neergelegd in een consultatieversie van de ‘Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ en voorziet in overgangsperiodes tot ultimo 2024 voor de twee oudste kolencentrales en tot 1 januari 2030 voor de drie […]

Einde aan verpandingsverboden? Eindelijk actie door de wetgever!

Advocaat:
Frans Haak

Op 8 februari 2018 heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) aangekondigd nog dit voorjaar met een wetsvoorstel te willen komen waarin een einde wordt gemaakt aan verpandingsverboden. De minister wil met het wetsvoorstel kredietverlening aan bedrijven een extra impuls geven.
Zie hier het artikel dat Frans Haak hierover schreef voor General Counsel Netherlands (GCN)
 

Stek draagt bij aan “International Comparative Legal Guide to the Enforcement of Foreign Judgments 2018”

Advocaten:
Gerben Smit
Max Hetterscheidt

Samen met andere toonaangevende (buitenlandse) advocatenkantoren hebben wij een bijdrage geleverd aan de “International Comparative Legal Guide to the Enforcement of Foreign Judgments 2018.” Deze editie bestaat uit twee algemene hoofdstukken en 36 landenrapporten. Ons hoofdstuk geeft praktisch juridisch inzicht in de grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in Nederland. Klik hier voor […]

Towards a climate and energy plan: will Dutch polder model succeed?

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Dit korte artikel bespreekt de doelstellingen van de overheid en de onderhandelingsopzet voor het nationale klimaatakkoord. De uitvoering van dit akkoord moet in 2019 beginnen en ertoe leiden dat in 2030 de CO2 uitstoot in Nederland met 49% is gedaald ten opzichte van 1990. Een enorme opgave. Het artikel is op 9 april 2018 gepubliceerd in […]

De Digitale Werkwijze van ACM langs de lat van AVG

Advocaten:
Stephanie Dielemans
Mattijs Baneke

In dit artikel wordt de werkwijze die ACM hanteert bij het vorderen van inzage in digitale gegevens van ondernemingen waarop de ACM toezicht houdt, getoetst aan het nieuwe privacy-kader dat is neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die toets is relevant aangezien bij de onderzoeken van de ACM doorgaans ook persoonsgegevens worden ingezien – bijvoorbeeld […]

Help, ik heb een kartel (of een andere crisissituatie)!

Advocaat:
Ruben Elkerbout

De laatste jaren is voor bedrijven het belang van corporate governance, compliance en risk-assessment enorm toegenomen. Misstanden worden sneller blootgelegd en uitvergroot door kritische media en consumenten. Toezichthouders hebben vergaande bevoegdheden en zijn goed geëquipeerd om misstanden (of het nu gaat om fraude, omkoping of mededingingsissues) op te sporen en hard aan te pakken. Ze werken […]

Een zaak win je op de feiten

Advocaten:
Jan Bart van de Hel
Marie-Claire Leijten

Voor partijen die te maken krijgen met geschillen voor de Nederlandse rechter, is het van belang om het bewijs van de relevante feiten rond te krijgen, zodat ‘gelijk hebben’ ook uitmondt in ‘gelijk krijgen’. Het komt in de praktijk desondanks nog regelmatig voor – ook bij grote en professionele ondernemingen – dat het eigen dossier niet […]

Ruben Tros: “Nog veel ‘dry powder’ op de plank”

Advocaat:
Ruben Tros

Ruben Tros is begin dit jaar als partner toegetreden tot de corporate praktijkgroep van Stek. Aanleiding voor M&A Community om hem te interviewen over zijn verwachtingen voor de M&A markt in de komende maanden, de positionering van Stek én natuurlijk over zijn eigen rol. Klik hier voor het artikel.

What the WACC?

Advocaat:
Jan Erik Janssen

What the WACC? slaat op de verzuchting van menig manager van een gereguleerd bedrijf bij de vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvergoeding (weighted average cost of capital of WACC) door de toezichthouder. In dit artikel wordt ingegaan op de toepassing van de WACC in de Nederlandse energietransportsector. Het artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor […]

DSO unbundling – where are we now?

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Dit korte artikel bespreekt de stand van zaken met betrekking tot eigendomsontvlechting (ownership unbundling) voor regionale netbeheerders. Het is op 29 mei 2017 gepubliceerd in de ILO serie Energy & Natural Resources.
Klik hier voor het artikel.

Toegang tot big data van de concurrent op basis van art. 102 VWEU?

Advocaten:
Mattijs Baneke
Stephanie Dielemans

De afgelopen jaren heeft zich een ontwikkeling voorgedaan waarbij enkele grote spelers, zoals Google en Facebook, de beschikking hebben gekregen over enorme databases aan persoonsgegevens. Verschillende mededingingsautoriteiten hebben zich hardop afgevraagd of het beschikken over dergelijke ‘big data’ de betreffende ondernemingen een machtspositie verschaft ten opzichte van hun gebruikers, adverteerders en concurrenten. In dit artikel laten […]

Herziening. Terechte weigering van de NZa om terug te komen van in rechte onaantastbaar geworden besluit.

Advocaat:
Stephanie Dielemans

Het College oordeelt dat het hier gaat om een verzoek om terug te komen van het in rechte onaantastbaar geworden besluit om de afschrijvingssystematiek van het door appellante gebruikte gebouw niet te herzien. Volgens vaste jurisprudentie staat het een bestuursorgaan in beginsel vrij zich tegenover een dergelijk verzoek te beroepen op het feit, dat tegen het […]

Food for thought: onderscheid tussen verticale en horizontale overeenkomsten vervaagt

Advocaat:
Ruben Elkerbout

In het licht van recente kartelbesluiten in België en Duitsland in de levensmiddelensector wordt in dit artikel stilgestaan bij de grens tussen verticale prijsbinding en een overkoepelend hub-and-spoke prijskartel. Daarbij wordt aandacht besteed aan de definities, het raamwerk en het onderscheid tussen horizontale en verticale overeenkomsten. Ook worden de mededingingspraktijken zoals beschreven in de besluiten van […]

Systeembeheerder en infrastructuurbedrijf

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Recentelijk is het voorstel van wet voor de Elektriciteits- en gaswet (nr. 34 199) aan de Eerste Kamer aangeboden. Als het wetsvoorstel in werking treedt worden de huidige Elektriciteitswet 1998 en Gaswet vervangen. Het artikel gaat in op de bepalingen in het wetsvoorstel omtrent de ‘systeembeheerder’ (voorheen: de ‘netbeheerder’) en het ‘infrastructuurbedrijf’ (alle bedrijven in de […]

De nieuwe richtsnoeren staatssteun milieubescherming en energie 2014-11

Advocaten:
Stephanie Dielemans
Jan Erik Janssen

Op 1 juli 2014 zijn de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 in werking getreden. Deze Richtsnoeren vervangen de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming uit 2008. In de Richtsnoeren zet de Commissie uiteen onder welke voorwaarden staatssteun ten behoeve van het milieu en energie verenigbaar kan worden beschouwd met de interne markt. Dit […]

Het Europese splitsingsarrest: terug bij af?

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Op 22 oktober 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de prejudiciële vragen van de Hoge Raad over de wettelijk verplichte splitsing van energiebedrijven beantwoord in het zogenoemde splitsingsarrest. In dit artikel wordt het splitsingsarrest besproken en voorzien van commentaar. Ook wordt kort vooruit geblikt naar het vervolg. Het artikel is gepubliceerd in […]

Handhaving mededingingsrecht met toezeggingen

Advocaat:
Ruben Elkerbout

Het klassieke toezichtmodel van strikte naleving van mededingingsregels en exorbitante boetes voor overtredingen is niet in alle situaties even passend. De NMa beschikt sinds enige tijd over een alternatief handhavingsinstrument: het toezeggingsbesluit. In het kader van de maximale effectiviteit van toezicht maakt de NMa steeds vaker gebruik van dit instrument.
Klik hier voor het […]

Achterstelling vanuit bancair perspectief

Advocaat:
Frans Haak

De achterstelling staat volop in de belangstelling. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. Door de economische crisis neemt het aantal faillissementen en tekorten in de boedels toe. Senior en concurrente schuldeisers zijn meer dan ooit geneigd uitkeringen te voorkomen aan (al dan niet vermeend) achtergestelde crediteuren. Daarnaast doen zich nieuwe of hernieuwde ontwikkelingen voor […]

Handhaving van het mededingingsrecht met toezeggingen: na vijf zaken in vijf jaar de balans opgemaakt

Advocaat:
Ruben Elkerbout

Het klassieke toezichtmodel van strikte naleving van mededingingsregels en hoge boetes voor overtreding daarvan is niet in alle situaties even passend. De NMa beschikt sinds enige tijd over een alternatief mededingingsrechtelijk handhavingsinstrument: het toezeggingsbesluit. Ondernemingen hebben zelf de sleutel in handen voor de inzet van het toezeggingsinstrument, omdat zij daarvoor een aanvraag in moeten dienen bij […]

Het vangnet van de NMa: weg ermee!

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Voorafgaand aan de volledige liberalisering van de energiemarkt zijn in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bepalingen opgenomen die de raad van bestuur van de NMa de bevoegdheid geven voorafgaand aan de inwerkintreding ervan de leveringstarieven voor kleinverbruikers te beperken tot hetgeen hij redelijk oordeelt. De auteur onderwerpt deze zogenoemde vangnetregeling en de praktijk van de […]