Skip to main content

Stek succesvol voor Tata Steel in geschil met TenneT

Advocaten:
Martha Brinkman
Jan Erik Janssen

Stek heeft Tata Steel IJmuiden met succes bijgestaan in een geschilprocedure bij de Autoriteit Consument Markt. Tata Steel was klager in die procedure en betoogde dat TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, haar wettelijke taken niet goed heeft uitgeoefend. De achtergrond van de klacht is gelegen in de grote stroomstoring in het 380 kV-net van TenneT bij Diemen op 27 maart 2015. Bij besluit van 24 augustus 2017 heeft ACM de klacht van Tata Steel grotendeels gegrond verklaard en geoordeeld dat TenneT in strijd heeft gehandeld met de Netcode Elektriciteit en de Elektriciteitswet omdat (i) haar net niet zodanig is ontworpen en in werking is dat een enkelvoudige storing niet tot onderbreking van het transport leidt en (ii) TenneT niet al hetgeen redelijkerwijs in haar vermogen lag in het werk heeft gesteld om onderbreking van de transportdienst te voorkomen en dus nalatig is geweest. Klik hier voor het persbericht van ACM, hier voor het geschilbesluit en hier voor het nieuwsbericht op nu.nl.