Het arrest Sumitomo: verjaring is geen verjaring?

De Commissie is krachtens art. 81, lid 1, EG belast met het toezicht op de toepassing van de in art. 81 en 82 EG neergelegde beginselen. Om deze taak te kunnen vervullen is bij Verordening I/2003 de Commissie de bevoegdheid toegekend om ondernemingen te dwingen vastgestelde inbreuken te beëindigen en geldboeten en dwangsommen op te leggen. Op grond van Verordening 2988/74 is de bevoegdheid van de Commissie om wegens inbreuken op het communautaire mededingingsrecht geldboeten of sancties op te leggen, gebonden aan een verjaringstermijn van vijf jaar. In het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Sumitomo draait het om de vraag of de vaststelling van een inbreuk tevens als een sanctie valt aan te merken en of verjaring van de bevoegdheid om geldboeten en dwangsommen op te leggen, verjaring van de bevoegdheid om een inbreuk vast te stellen met zich meebrengt.

Klik hier voor het artikel.

Ook interessant

Het Hongaarse banken-arrest: vlees doch vis en een eendentest voor doelbeperkingen

In het recente Hongaarse Banken-arrest heeft Hof van Justitie van de EU het concept van de doelbeperking in het kartelverbod …

Heat Act 2: key points for investors

Het conceptwetsvoorstel ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (de ‘Warmtewet 2’) lag tot en met 3 augustus 2020 ter consultatie. Dit conceptwetsvoorstel – …

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie

In deze bijdrage bespreekt Jan Erik Janssen de consultatieversie van het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Deze nationale heffing vormt een aanvulling …